Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr 280.51759

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen R.E.D. Systemen en een koper, waarop R.E.D. Systemen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes

1. De door R.E.D. Systemen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 8 dagen tenzij anders vermeld in de offerte.

2. De vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en luiden in Euro's.

Artikel 3. Levering

1. De koper is verplicht de gekochte producten af te nemen vanaf het moment dat de koper de producten via www.scannerstore.nl heeft besteld. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper R.E.D. Systemen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Deelleveringen

Het is R.E.D. Systemen toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Indien producten in gedeelten worden geleverd, is R.E.D. Systemen bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Installatie

1. R.E.D. Systemen zal de installatie c.q. montage naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren tegen een uurtartief van Euro 90,-.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft R.E.D. Systemen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De koper zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan R.E.D. Systemen aangeeft of waarvan koper redelijkerwijs dient te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan R.E.D. Systemen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig aan R.E.D. Systemen zijn verstrekt, heeft R.E.D. Systemen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

4. R.E.D. Systemen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat R.E.D. Systemen is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor R.E.D. Systemen kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 7. Technische eisen

Alle bijzondere technische eisen die door de koper aan te leveren producten worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Garantie

1. R.E.D. Systemen garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering.

2. Indien de product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de product. R.E.D. Systemen kan er voor kiezen om de product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de product niet mogelijk is.

3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is R.E.D. Systemen gedurende de garantietermijn aansprakelijk, met een maximum van de factuurwaarde.

4. De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Hiervan is onder meer sprake als de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de product verricht of door derden laat verrichten.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. De door R.E.D. Systemen geleverde producten blijven het eigendom van R.E.D. Systemen totdat koper alle navolgende verplichtingen uit de met R.E.D. Systemen gesloten koopovereenkomst is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren product/producten zelf,

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst door R.E.D. Systemen te leveren diensten,

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van de koopovereenkomst.

2. Door R.E.D. Systemen afgeleverde producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is R.E.D. Systemen gerechtigd afgeleverde producten waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de product voor de koper houden weg te halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht R.E.D. Systemen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van R.E.D. Systemen:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden aan R.E.D. Systemen op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door R.E.D. Systemen geleverde producten te verpanden aan R.E.D. Systemen op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te merken als eigendom van R.E.D. Systemen;

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die R.E.D. Systemen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de producten wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

1. Alle door R.E.D. Systemen verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, software, gebruiksinstructies, handleidingen enz. , zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van R.E.D. Systemen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

2. De in het eerste lid genoemde stukken blijven onvervreemdbaar eigendom van R.E.D. Systemen en dienen op eerste verzoek te worden geretourneerd op straffe van een boete van 500 euro per dag.

3. R.E.D. Systemen behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijn

1. De koper dient de gekochte producten bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te laten onderzoeken. Hierbij dient hij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste producten zijn geleverd;

- of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;

- of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 10 dagen na aflevering of montage schriftelijk aan R.E.D. Systemen te melden.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper direct na ontdekking, doch in ieder geval voor het verstrijken van de garantietermijn, schriftelijk te melden aan R.E.D. Systemen.

4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Producten kunnen slechts na voorafgaande toestemming aan R.E.D. Systemen worden geretourneerd.

Artikel 12. Prijsverhoging

1. Indien R.E.D. Systemen met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is R.E.D. Systemen niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: R.E.D. Systemen mag stijgingen in de fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d., de lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, vrachtprijzen, vervoerskosten, assurantiepremies of andere relevante factoren ter vaststelling van de prijzen - daaronder begrepen koerswijzigingen van buitenlandse valuta, doorberekenen.

2. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Monsters en modellen

Indien door R.E.D. Systemen een model, voorbeeld of beschrijving is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren producten kunnen van het model, voorbeeld of beschrijving afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model, voorbeeld of beschrijving.

Artikel 14. Onderhoudscontracten

1. Onderhoudscontracten worden schriftelijk aangegaan met stilzwijgende verlenging van 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. R.E.D. Systemen en de opdrachtgever kunnen onderhoudscontracten opzeggen waarbij een opzegtermijn geldt van 3 maanden.

Artikel 15. Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van R.E.D. Systemen op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan R.E.D. Systemen omstandigheden ter kennis komen die R.E.D. Systemen goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien R.E.D. Systemen de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is R.E.D. Systemen bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van R.E.D. Systemen schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan R.E.D. Systemen zich bij de uitvoering van de overeenkomst pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onredelijk kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is R.E.D. Systemen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,

- of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van R.E.D. Systemen

- of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer vermeld op de factuur.

Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand en/of een gedeelte van een maand.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst op staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17. Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

- 15% over de eerste euro 3.000,-

- 10% over het meerdere tot euro 6.000,-

- 8% over het meerdere tot  euro 15.000,-

- 5% over het meerdere tot  euro 60.000,-

- 3% over het meerdere.

Indien R.E.D. Systemen aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

2. De koper is jegens R.E.D. Systemen de door deze gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien R.E.D. Systemen en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijk procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

R.E.D. Systemen is jegens koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. voor schade als gevolg van gebreken in geleverde producten geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in Artikel 8. (Garantie) van deze voorwaarden;

2. R.E.D. Systemen is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van R.E.D. Systemen of haar leidinggevende ondergeschikten;

3. overigens is de aansprakelijkheid van R.E.D. Systemen beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt;

4. indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 19. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan R.E.D. Systemen zijn toe te rekenen.

Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:

stakingen in andere bedrijven dan die van R.E.D. Systemen; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van R.E.D. Systemen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde producten of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan R.E.D. Systemen afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. R.E.D. Systemen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat R.E.D. Systemen haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van R.E.D. Systemen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door R.E.D. Systemen niet mogelijk is langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien R.E.D. Systemen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

5. Deze bepaling voor zover afwijkend van de regeling in art. 6:75 BW kan alleen tegen grote wederpartijen worden ingeroepen.

Artikel 20. Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en R.E.D. Systemen, in geval de Rechtbank bevoegd is, wordt beslecht door de Rechtbank te 's-Gravenhage. R.E.D. Systemen blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 21. Toepasselijk

Op elke overeenkomst tussen R.E.D. Systemen en de koper is Nederlands recht van toepassing.